بانك مركزي در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي و ارائة راهكارهاي ارتقاي عملكرد بانك مركزي در اقتصاد ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

حسين صمصامي / استاديار دانشکدة علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي    h-samsami@sbu.ac.ir
عليرضا محمدي / دانشجوي دکتري اقتصاد، دانشگاه عدالت    alirezashakhes@gmail.com 
دريافت: 15/01/1398 ـ پذيرش: 16/05/1398

چکيده
يكي از لوازم تحقق بانك‌داري اسلامي، طراحي نهاد بانك مركزي بر اساس ارزش‌ها و اصول اسلامي است. پيش‌نياز طراحي بانکداري مرکزي اسلامي، توجه به ساختار پولي و نهادي اسلامي است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداري مرکزي در ادبيات اقتصاد اسلامي، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحليلي به ارائه الگوي مطلوب بانكداري مركزي در نظام بانكي اسلامي مي‌پردازد. بنا به فرضيه تحقيق، بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي در مقايسه با بانک مرکزي در اقتصاد متعارف داراي ماهيت، ساختار، اهداف، ابزارها و سياست‌هاي متفاوت است. بر اساس نتايج تحقيق، الگوي پيشنهادي بانکداري مرکزي اسلامي ساختار جديدي از نظام پولي و بانکي اسلامي ارائه مي¬دهد. در اين ساختار نوين، بانک‌ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخيره‌گيري کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزي اسلامي صورت مي‌گيرد. در اين الگو، نهاد بانک به جايگاه واقعي واسطه‌گري مالي باز مي‌گردد.
کليدواژه‌ها: بانکداري مرکزي، بانک مرکزي، بانکداري مرکزي اسلامي، ذخيره‌گيري کامل، هدايت پول و اعتبار.
طبقه‌بندي JEL: E5, E58, E59.