شناسايي و اولويت‌بندي معيارهاي مؤثر بركاركرد اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي با رويكرد سياست‌گذاري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

روح‌اله عبادي / دانشجوي دكتري علوم اقتصادي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    ebadi.ro@gmail.com
فاطمه بيگدلي / كارشناسي‌ارشد بانكداري اسلامي، دانشگاه مفيد    fatemehbigdeli7@gmail.com
دريافت: 10/10/1397 ـ پذيرش: 27/03/1398

چکيده
اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي از جمله ابزارهاي مهم براي اعمال سياست‌هاي پولي و مالي به‌منظور تأمين منابع مالي، كنترل تورم، تنظيم پايه پولي و حجم پول پرقدرت متناسب با نيازهاي نقدينگي اقتصاد است. اوراق انتشاريافته از نظر کمي، کيفي، ضوابط قانوني و اجرايي بايد به گونه‌اي طراحي شود که با انتشار آنها بتوان علاوه بر جذب سرمايه‌هاي کوچک و سرگردان، منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح‌هاي با بازدهي مطلوب و اولويت‌دار مديريت كرد. در اين تحقيق، به روش «توصيفي ـ تحليلي» با استفاده از منابع کتابخانه‌اي و الگوهاي تصميم‌گيري چندمعياره و تحليل سلسله‌مراتبي، دو پرسش بررسي شده است: اول. معيارهاي مؤثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتي و بانک مرکزي كدام است؟ دوم. اولويت تسهيل مهار تورم بندي ميزان اهميت معيارهاي انتخاب شده با توجه به کارکردهاي سياستي هر يک از اوراق مشارکت چگونه است؟ در اين مقاله با مطالعه و بررسي ادبيات موضوع و تحقيقات مربوطه، 8 معيار براي مقايسه اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي استخراج شده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه بر اساس معيارهاي معرفي شده، اوراق مشارکت بانک مرکزي نسبت به اوراق مشاركت دولتي کارکرد بهتري دارد. 
کليدواژه‌ها: اوراق مشاركت، اوراق مشاركت بانك مركزي، اوراق مشاركت دولتي، سياست تسهيل مهار تورم هاي پولي و مالي اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: E44, G10, G24.