بررسي فقهي استخراج و مبادلۀ رمز ارزها با تمركز بر شبكۀ «بيت كوين»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

محسن خردمند / طلبۀ سطح 4 حوزۀ علميه    shamimeazadi313@gmail.com
دريافت: 24/01/1398 ـ پذيرش: 04/06/1398

چکيده
معرفي و گسترش رمز ارزها، زمينه طرح سؤال‌هاي فقهي متعددي را فراهم آورده است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به تحليل فقهي فعاليت‌هاي مورد انجام در فرايند توليد (استخراج) و مبادلۀ اين ارزها، با تمرکز بر شبکۀ بيت‌کوين مي‌پردازيم. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعايت شروط عمومي معاملات تجاري، از نظر فقهي مجاز است. مالکيت رمز ارزها را مي‌توان در قالب «تلاش براي رمزگشايي و حيازت پاداش دريافتي از شبکه» تفسير كرد. در معاملۀ اين ارزها امکان مراعات شرايط متعاقدين، عوضين و انشاء معاطاتي تمليک وجود دارد. برخي اشکالات طرح شده پيرامون تجارت رمزارزها و از جمله بيت کوين؛ همچون «پول‌شويي»، «ايجاد حباب ارزي»، «کاهش ارزش پول ملي»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرري و ضرري بودن خريد آن»، نمي‌تواند مبناي عدم مشروعيت تجارت رمزارزها باشد. با اين وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش‌هايي همچون مصرف برق دولتي و مشارکت با محجورين در استخرهاي ماينينگ روبرو است. حاکم شرع مي‌تواند با احراز اثرات منفي توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادي، اخلاقي و امنيتي احتمالي، استخراج و خريد و فروش آن را با صدور حکم حکومتي محدود يا ممنوع كند.
کليدواژه‌ها: رمز ارز، ارز مجازي، ارز ديجيتال، بيت‌کوين.
طبقه‌بندي JEL: F31, K230, K290.