«نظرية سياستي» در اقتصاد اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

محمدجواد قاسمي اصل اصطهباناتي / دانشجوي دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره دريافت: 21/12/1397 ـ پذيرش: 16/05/1398    ghasemi2561@anjomedu.ir

چکيده
تدوين سياست‌هاي اقتصادي دولت اسلامي، را مي‌توان خروجي دانش اقتصاد اسلامي دانست؛ سياست‌هايي كه بايد به تغيير در ساختارها و رفتارها منجر شود. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي هويت نظريه سياستي در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. در اين بررسي مولفه‌هاي مفهومي، جايگاه، مباني مشروعيت و سازوکار تدوين سياست‌ها در اقتصاد اسلامي بررسي مي‌شود. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، سياست‌ در اقتصاد اسلامي، عکس‌العملِ مقطعيِ دولت اسلامي به وضعيت موجود اقتصادي بر مبناي هنجارهاي اقتصادي اسلام است. در رويكرد اسلامي، سياست‌هاي فرهنگي بر سياست اقتصادي حاکم است. مشروعيت تدوين سياست اقتصادي، ناشي از مشروعيت حکومت و قواعد شرعي چون تواصي، امربه‌معروف و نهي‌از منکر، نصح مستشير، تنبيه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سياست اقتصادي، از سنخ حکم متغير است و مي‌تواند در چهار قالب اولي، ثانوي، تکليفي، يا وضعي محقق شود. سياست اقتصادي، سنخيت کامل با عناوين شرعي درجه دو دارد و از ملاک‌هاي موجود در عناوين درجه يک نگهباني مي‌کند.
کليدواژه‌ها: نظريه سياستي، اقتصاد سياستي اسلامي، اقتصاد هنجاري. 
طبقه‌بندي JEL: B29, E69, H19, P49.