طراحي الگوي «جايگزيني خمس ارباح مكاسب و ماليات بر مجموع درآمد در اقتصاد اسلامي ايران»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

محمد سليماني / استاديار دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السلام    solimani@isu.ac.ir
مهدي سرمست شوشتري / دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السلام    ma.sarmast@isu.ac.ir
دريافت: 29/10/1397 ـ پذيرش: 25/03/1398

چکيده
طراحي نظام مالياتي منطبق با اصول اسلام، يکي از ضرورت‌هاي اقتصاد اسلامي است. در اين زمينه جايابي وجوهات شرعي در نظام مالياتي اهميت بسزايي دارد. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي امكان و سازوكار جايگزيني خمس ارباح مكاسب به جاي ماليات بر مجموع درآمد مي‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق حاکي از تشابه نسبي خمس ارباح مکاسب و ماليات بر مجموع درآمد و امكان جايگزيني آن دو است. بر اساس الگوي پيشنهادي در اين مقاله، جايگزيني كامل خمس ارباح مكاسب به‌جاي ماليات بر مجموع درآمد از كارايي لازم برخوردار نيست و بايد تلفيقي از خمس و ماليات مزبور را به كار برد. در الگوي پيشنهادي مقاله، مؤديان بين پرداخت خمس يا ماليات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مكاسب، از پرداخت ماليات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. اين ساختار پيشنهادي دلالت‌هايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و تغيير در ساختار اجرايي سازمان امور مالياتي دارد.
کليدواژه‌ها: خمس ارباح مکاسب، ماليات بر مجموع درآمد، نظام مالياتي ايران، ماليات‌هاي اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: H24, H27, H61, P43.