مؤلفه‌ها و نماگرهاي فروشگاه اسلامي؛ تعيين اولويت‌هاي 81 نماگر فروشگاه اسلامي، بر اساس تحليل سلسله‌مراتبي (AHP)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

سيدمهدي معلمي / استاديار جامعة‌المصطفي العالمية    mahdimoalemi@gmail.com
دريافت: 19/01/1398 ـ پذيرش: 20/06/1398

چکيده
امروزه مراکز بزرگ تجاري به‌واسطة کارکردهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مخصوص خود، پديدة‌ مهمي در ساختار زندگي معاصر به‌شمار مي‏روند. فروشگاه‌ها، نه‌تنها بنيادي اقتصادي و نهادي اجتماعي، که نمادي فرهنگي و بازتابي از هنر، انديشه و بنيادهاي ارزشي جوامع به‌شمار مي‌روند و به دليل کارکردهاي گسترده،‌ در سبک زندگي مردم نيز تأثير مي‌گذارند. اين پژوهش، در مرحله اول با تحليل مفهوم فروشگاه تراز اسلامي، با در نظر گرفتن اين موضوع که دادوستد محوري‌ترين رفتار اقتصادي در فروشگاه است، بر اين محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامي از جهات مختلفي همچون قيمت، مشروعيت فرايند دادوستد، طرفين، متعلق و فضاي فيزيکي دادوستد را بررسي نموده و مؤلفه‌ها و نماگرهاي هر بُعد را از متون اصيل اسلامي استخراج کرده است. در مرحلة دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومي انساني اسلامي، از روش تحليل سلسله‌مراتبي (AHP)، به اولويت‌بندي 81 نماگر براي فروشگاه تراز اسلامي پرداخته است و وزن نهايي هر يک را مشخص کرده است.
کليدواژه‌ها: بازار اسلامي، فروشگاه اسلامي، بازار کالا، شاخص، نماگر.
طبقه‌بندي JEL: J49، L29، M39، P4.