بررسی آثار ورود اخلاق در مدل رشد (تحلیل نظری ـ ریاضی)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
1.pdf957.28 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

سیدهادي عربی / دانشیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم    sh.arabi@qom.ac.ir
آیت‌اله زنگی‌نژاد / دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه قم    a.zn90@yahoo.com
دريافت: 30/04/1398 ـ پذيرش: 13/09/1398

چکيده
يكي از مباحث جديد در ادبيات اقتصاد توسعه بررسي رابطه اخلاق و رشد اقتصادي است. در اين مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ‌ توصیفی و استفاده از ابزارهای ریاضی به بررسي ارتباط بین اخلاق، به‌ویژه اخلاق وحیانی با مدل‌های رشد، مي‌پردازيم. در اين زمينه سوال‌هاي مطرح است؛ از جمله اينكه آیا می‌توان بین اخلاق و مدل رشد اقتصادی ارتباط برقرار کرد؟ این ارتباط چگونه و از طریق چه متغیرهایی صورت می‌گیرد؟ و بالاخره، ورود اخلاق در مدل رشد، چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ براساس یافته‌هاي پژوهش، هنجارهای اخلاقی، به‌ویژه هنجارهای اخلاقی وحیانی، ارتباطی قوی با رشد اقتصادی دارند. ورود عامل اخلاق در مدل، از دو طریق بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد: الف. هنجارهای اخلاقی وحیانی، موجب افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولید و تقویت سرمایه اجتماعی اسلامي می‌شود. ب. هنجارهای اخلاقی وحیانی می‌تواند بر رفتار مصرف‌کننده اثر گذاشته و موجب افزایش صرفه‌جویی، افزایش تمایل به پس‌انداز و انباشت سرمایه و البته جلوگیری از اتلاف منابع گردد. بر اين اساس، ورود عامل اخلاق وحیانی هم سطح رشد و هم نرخ رشد را افزایش می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: اخلاق، اخلاق اسلامی، مدل‌های رشد اقتصادی، سرمایه اجتماعی.
طبقه‌بندی JEL: O13, Z13.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
5