بررسی بازتوزیع ثروت، در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
2.pdf555.73 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

کامران ندری / دانشیار گروه اقتصاد مالي و پولي دانشگاه امام صادق علیه السلام    k.nadri@gmail.com
محمدمهدی عسگری / دانشیار گروه اقتصاد مالي و پولي دانشگاه امام صادق علیه السلام    m.mahdi.askari@gmail.com
محمدمهدی زاهدی‌وفا / دانشیار گروه اقتصاد مالي و پولي دانشگاه امام صادق علیه السلام    zahedi@isu.ac.ir
علی مصطفوی ثانی / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام    mostafavisani@isu.ac.ir
دريافت: 03/07/1398 ـ پذيرش: 06/11/1398

چکيده
افزایش نابرابری‌های اقتصادی در جهان، اندیشمندان را نسبت به تبیین‌های رایج نابرابری و به تبع، راه‌حل‌های متعارف برای کاهش نابرابری اقتصادی ناامید ساخته است. در چند سال گذشته و پس از بحران 2007، توجه به منشأ نابرابری‌ها زیاد شده و چرخشی از نابرابری در درآمد، به سمت نابرابری در ثروت اتفاق افتاده است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي بازتوزيع ثروت در چارچوب تسهيم ريسك در بازارهاي مالي اسلامي مي‌پردازيم. بر اساس ياقته‌هاي مقاله، عايدي ثروت، به‌معنای درآمد ناشی از مالکیت دارایی، يكي از عوامل اساسي نابرابری ثروت حتی در شرایط وجود قیمت بهینه بازار است. دو عامل تعیین‌کنندة عایدی ثروت، تحریف و اختلال در سیستم مالی و عوامل تعیین‌کنندة نهادی و نظارتی و حکمرانی در بازارهای مالی مي‌باشند. اگرچه عوامل نهادی، نظارتی و حکمرانی را می‌توان به‌وسیلة مقررات‌گذاری از بین برد، اما تحریف و اختلال در سیستم مالی، ناشی از ذات و طبیعت سیستم مالی مبتنی بر انتقال ریسک است. الگوی اسلامی تسهیم ریسک در بازارهای مالی، در تضاد با الگوی بدهی ربوی و انتقال ریسک است. از این منظر، مالی اسلامی با حرکت در جهت استفاده از ابزارهای منطبق بر تسهیم ریسک، الگویی مبنایی برای حذف ریشه‌ای نابرابری ارائه داده است.
کلیدواژه‌ها: توزیع ثروت، بازارهای مالی، تسهیم ریسک، مالی اسلامی، عایدی ثروت.
طبقه‌بندی JEL: D31, D53, G32, D63.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
23