بازتعريف مفاهيم اساسي نظريه انتخاب عقلايي بر اساس برداشت‌هاي تفسيري علامه طباطبائي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
3.pdf444.58 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

ناصر الهي / دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد    nelahi@yahoo.com
سيدضياءالدين كياءالحسيني / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد    zkiaalhoseini@gmail.com
* سيدمحمدضياء فيروزآبادي / مربي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد    smzia@mofidu.ac.ir
دريافت: 18/04/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398

چكيده
اقتصاددانان به‌طور معمول از نظريه انتخاب عقلايي براي تجزيه‌و‌تحليل واقع‌گرايانه پديده‌هاي اقتصادي استفاده مي‌كنند. اين نظريه به‌واسطه پيچيدگي‌هاي رفتاري انسان، با مشكلاتي روبرو است. از اين رو، فروض و مفاهيم به كار گرفته شده در اين نظريه از جمله مفهوم نفع شخصي و نظام ترجيحات در طول زمان با نقدها و جرح و تعديل‌هاي فراواني روبرو شده است. اين مقاله با استفاده از روش تحليل محتوا به دنبال بازتعريف مفاهيم اساسي نظريه انتخاب عقلايي بر اساس برداشت‌هاي تفسيري علامه طباطبائي است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اشكالات نظريه انتخاب عقلايي عمدتا به مفاهيم اساسي آن از جمله سه مفهوم بنيادينِ نفع، شخص و عقلانيت و همچنين رابطه بين آنها برمي‌گردد. مفاهيم پيشنهادي اين مقاله در زمينه عقلانيت با توجه به نقش تربيت و هدايت در شخصيت قوام يافته انسان در افق ديد بلندمدت و معنوي و با  ملاحظة «غير» همچون «خود» پيشنهاد شده‌اند. مفاهيم مزبور را مي‌توان در قالب «فرديت مشكك» و «عقلانيت تكاملي» معرفي كرد. نتايج بررسي در اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تعديلات مفهومي پيشنهادي با برداشت‌هاي تفسيري علامه طباطبائي در ذيل برخي آيات هماهنگ است.
كليدواژه‌ها: انسان اقتصادي، عقلانيت اقتصادي، منفعت شخصي، فرديت مشكك، عقلانيت تكاملي.
طبقه‌بندي JEL: Z12, P40, D03, B59, B00.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
41