بررسی و ارزیابی تأثیرات اقتصادی حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران؛ با نگاهی به تجربیات کشورهای در حال گذار بر اساس قاعدۀ نفی سبیل

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
5.pdf574.76 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

محمد نصر اصفهانی / مربی گروه اقتصاد و بانكداري اسلامي دانشگاه خوارزمی    mnasr121@gmail.com
غلامعلی معصومی‌نیا / دانشیار گروه اقتصاد و بانكداري اسلامي دانشگاه خوارزمی    masuminia_ali@yahoo.com
مهدی قائمی‌اصل / استادیار گروه اقتصاد و بانكداري اسلامي دانشگاه خوارزمی    m.ghaemi84@yahoo.com
دريافت: 10/06/1398 ـ پذيرش: 30/10/1398

چکيده
اواسط دهة 90 را می‌توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به‌ویژه در زمینة فعالیت‌های بانکی و حضور بانک‌های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد كرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نيز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوة فعالیت آن مواردی را مطرح كرده‌اند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به ارزيابي تأثيرات حضور بانك خارجي در جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم. نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته نشان می‌دهد که تأثیرات بانک‌های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی‌های بانک‌هاي آن بستگی دارد. حضور بانک‌های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشكلي كه مي‌تواند در مورد كشورمان نيز مصداق داشته باشد. گذشته از آنكه حضور بانك خارجي در كشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعدۀ نفی سبیل است. براين‌اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم‌تر (احکام حکومتی)، مي‌تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.
کلیدواژه‌ها: جهانی‌شدن، جهانی‌سازی، بانک خارجی، کشورهای در حال گذار، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، قاعدۀ نفی سبیل.
طبقه‌بندی JEL:P4, F6, O23, E58, E59 .
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
73