راهبردها و راهکارهای ارتقاءِ بخش خیریه

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
6.pdf481.93 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

مصطفی کاظمی نجف‌آبادی / استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mostafakazemi@rihhu.ac.ir
سیدرضا حسینی / استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    srhoseini@rihu.ac.ir
دريافت: 23/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398

چکيده
شواهد تاریخی صدر اسلام و روایات عصر ظهور، حاکی از امکان‌پذیری وقوع تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه تکافلی و بلکه امکان وجود مازاد عرضه به‌عنوان وضعیت مطلوب، در این بخش است. در مقابل، مطالعه وضعیت موجود کشور، حاكي از وجود عدم تعادل و بلکه وجود مازاد تقاضای این وجوه است. مسئله این تحقیق، که با روش تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بررسی چگونگی اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خيريه ايران و معرفی راهبردهایی براي دستیابی به وضعیت مطلوب است. نتايج تحلیل آموزه‌های قرآنی و حدیثی و فراتحلیل مطالعات پیمایشی موجود، حاكي از وجود راهبردهایی چون: «گفتمان‌سازی انفاق قرآنی»، «توسعه‌بخش خیریه»، «بهبودبخشی به کیفیت تخصیص وجوه خیرخواهانه» و «بهبودبخشی به کیفیت جمع‌آوری وجوه خیرخواهانه» براي ارتقاي خيريه در كشور است. براي تحقق هريك از اين راهبردها، راهکارهای جزئی و عملیاتی همچون حرفه‌ای کردن بخش خیریه، فراهم آوردن امکان مدیریت تخصیص وجوه توسط نیکوکاران، با گسترش تبلیغات و تحريك انگیزه‌ها قابل ارائه است.
کلیدواژه‌ها: بخش خیریه، تکافل اجتماعی، عرضه وجوه خیر، تقاضای وجوه خیر، اقتصاد اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: DO1, L31, Z19.

 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
91