چالش‌ها، راهبردها و الزامات رونق توليد در جمهوري اسلامي ايران

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
7.pdf558.74 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

محمدجمال خلیلیان اشکذری / دانشیار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m_khalil411@yahoo.com
دريافت: 25/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398

چکيده
برنامه‌ريزي براي تحقق رونق توليد در جمهوري اسلامي ايران نيازمند بررسي عوامل موثر بر آن است. در اين مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی موانع، راهبردها و الزامات رونق تولید در کشور مي‌پردازيم. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه رونق توليد در كشور با پنج مانع عمده شامل وابستگی اقتصاد کشور در زمینه‌های مختلف، عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات، قاچاق و واردات بی‌رویه، خطاهای مدیریتی در فضای اقتصاد سیاسی کشور و فقدان شفافیت در تولید روبرو است. براي مقابله با اين موانع راهبردهايي همچون متناسب‌سازي نظام آموزشی با اقتضائات رشد و رونق تولید، دانش بنیانی و اجرای نسخه‌های بومی، کنترل بازار پول و سرمایه، هزینه‌دار کردن فعالیت‌های اقتصادی زائد و غیرمفید، مدیریت اقتصاد کشور براساس اصول اقتصاد مقاومتی و ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی قابل استفاده است. تحقق اين راهبردها مستلزم اقداماتي همچون تقويت نگاه انقلابی و مدیریت جهادی مسئولان و مجریان می‌باشد. همچنين با توجه به امکانات و فرصت‌های موجود در کشور، اتخاذ راهبردهایی با هدف ایجاد رونق‌ در تولید، امری ممکن و قابل دستیابی است.
کلیدواژه‌ها: رونق تولید، جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد مقاومتي.
طبقه‌بندي JEL: D20, N1, O53, P4
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
111