الگوی مشارکت مردم در اقتصاد، با تأكيد بر اندیشه امام خميني ره

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
8.pdf615.82 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

*سیدحسین حسینی / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه السلام    sho.hosseini@chmail.ir
محمد سلیمانی / استادیار گروه اقتصاد سياسي دانشگاه امام صادق علیه السلام    solimani@isu.ac.ir
دريافت: 07/05/1398 ـ پذيرش: 13/09/1398

چکيده
ازآنجاکه يکي از ارکان اقتصاد مقاومتي، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خميني ره با اتكا به این الگو، توانستند ظرفيت‌هاي مردم را در برخی عرصه‌های اجتماعی، شکوفا كرده و از آن براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي کمک بگیرند. ازاين‌رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می‌رسد. اين مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ براي پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه‌پردازی داده‌بنياد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه‌و‌تحلیل و کدگذاری داده‌های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر، حوزه‌های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس اين مدل، براي مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشياري از دسيسه‌هاي دشمن، بايد شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه‌ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود. 
کليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتي، امام خميني ره، مردم‌بنياني، مشارکت مردمی.
طبقه‌بندی JEL: A19, D29, P4
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
131