خصوصیات و معیارهای سیاست‌های پولی‌ در اقتصاد مقاومتی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
12.pdf455.33 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

محمود عیسوی / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی    meisavi@atu.ac.ir
* علیرضا طلابی / مربی جامعةالمصطفی العالمیه    ar_tolabi@miu.ac.ir
دريافت: 25/06/1398 ـ پذيرش: 23/11/1398

چکيده
یکی از وظایف بانک‌ مرکزی، اجراي سیاست‌های پولی در جهت ثبات اقتصادی است. سیاست‌های انبساطی و انقباضی در بانکداری سنتی، با استفاده از ابزارهایي همچون عملیات بازار باز، عملیات شبه‌بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، و نرخ ذخیره ‌قانونی صورت می‌گیرد. در اين زمينه، اين سؤال مطرح است كه چگونه مي‌توان اين سياست‌ها را در خدمت تقويت ثبات اقتصادي كشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي قرار داد. این مقاله، با روش تحلیلی ـ توصیفی، به بررسي شرايط و خصوصيات سياست پولي بانك مركزي، در اقتصاد مقاومتي مي‌پردازد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي در اقتصاد مقاومتي، بايد علاوه بر اسلامي بودن موجب افزايش تاب‌آوري اقتصادي شود. براين‌اساس، سياست‌هاي مزبور بايد با هدف حفظ ثبات اقتصاد ملی، تقویت شفافیت نظام مالی، تقویت پول ملی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، رشد متوازن بخش پولی و بخش واقعی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد صرفه تولید، افزایش سطح رفاه عمومی و تأمين مصالح عمومي طراحي و اجرا شوند.
کلیدواژه‌ها: بانک‌ مرکزی، اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های پولی و اعتباری.
طبقه‌بندی JEL: E51, D02, E52, E58.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
203