برآورد تابع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران با رويکرد اقتصاد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
5.pdf777.42 کیلو بایت

*سعيده کامران‌پور / دکتراي اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    saeede.kamranpoor@gmail.com
منصور زراء نژاد / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    zarram@gmail.com
صلاح ابراهيمي / دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز    ebs1365@gmil.com
دريافت: 01/12/1398 ـ پذيرش: 04/04/1399

چکيده
تشکیل سرمایه یا سرمایه‌گذاری برای حفظ رشد اقتصادی مهم است. به همین دلیل، شناخت عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری، به رشد آن کمک مي‌كند. اسلام نیز به این مقوله توجه بسیار داشته و با عنایت به اين موضوع، اقتصاددانان با گرایش اقتصاد اسلامی، به دنبال میزان و چگونگی تأثیرگذاری مباحث اقتصاد اسلامی، بر میزان سرمایه گذاری، به ویژه در کشورهای اسلامی بوده‌اند. در ایران نيز به عنوان یک کشور اسلامی، می‌توان این موضوع را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل، در این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای نامقید (UECM)، به برآورد تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران، با رویکرد اقتصاد اسلامی طی دورة زمانی 1395-1363، پرداخته شده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از این است که با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج سرمایه¬گذاری بخش خصوصی به میزان 96/0٪ و با یک درصد افزایش در نسبت سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به کل سپرده‌های مدت‌دار بانکی، مخارج سرمایه¬گذاری بخش خصوصی به میزان 45/0 افزایش می¬یابد. پس با افزایش سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در کل سپرده‌های مدت‌دار بانکی، قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی افزایش می¬یابد و به دنبال آن، میزان سرمایه¬گذاری نیز افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه‌ها: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اقتصاد اسلامی، آزمون همگرایی باند، مدل تصحیح خطای نامقید.
طبقه‌بندی JEL: .B22, E21, C32
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
75