چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی‌ مدلی براساس رهیافت نسل‌های تداخلی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
6.pdf844.14 کیلو بایت

* محمود عیسوی / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    meisavi@atu.ac.ir
محمدمهدی مجاهدی مؤخر / استادیار دانشکده، اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی    mojahedi@atu.ac.ir
امیر خادم علیزاده / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    aalizadeh@atu.ac.ir
معصومه آقاجانی / دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی    maghajani83@gmail.com
دريافت: 28/01/1399 ـ پذيرش: 19/06/1399

چکيده
درک بهتر تقاضای پول در اقتصاد با رویکرد اسلامی، می‌تواند در تجزیه و تحلیل کلان اقتصاد اثر گذاشته و به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک كند. مقاله حاضر به بررسی و نقد تقاضای پول در سطح کلان(با پایه¬های خرد) در اقتصاد، با رویکرد اسلامی و ارائه مدلی بر اساس مدل رهیافت نسل‌های تداخلی، با استفاده از مدل ریاضی مي‌پردازد. در مدل پیشنهادی مقاله، تقاضاي پول براي یک جامعه اسلامی فرضی (ایده¬آل) استخراج شده كه در آن پول فقط توسط دولت (بانک مرکزی) و تنها برای یکبار عرضه شود. یافته¬های پژوهش حاكي از اين است كه عوامل مؤثر بر تقاضای پول در بررسی نظری عبارت‌اند از: درآمد، باورهای دینی، تورم، مصرف. در مدل پیشنهادی نیز به اثبات هر يك پرداخته شد: درآمد همان دستمزد در مدل پیشنهادی است که تقاضای پول با آن رابطه مثبت و مستقیم دارد. باورهای دینی، در تابع مطلوبیت گنجانده شد. تورم در قالب نسبت قیمت‌ها در مدل بیان شد که رابطه مستقیم با تقاضای پول دارد. مصرف نیز در مدل پیشنهادی بر تقاضای پول به صورت مثبت مؤثر می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی، تقاضای پول، الگوی نسل‌های تداخلی.
طبقه‌بندی JEL: .E41, E49, P44, Z12

 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
89