نقش معرفت‌هاي موضوعي در نظريه‌پردازي در علم اقتصاد اسلامي بر مبناي آراي شهيد صدر

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
6.pdf511.02 کیلو بایت

محمدجواد قاسمي اصل / دانشجوي دکتري فلسفه اقتصاد اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ghasemi2561@anjomedu.ir
* علي جابري / استاديار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ali_jaberi2@yahoo.com
دريافت: 03/08/1399 ـ پذيرش: 28/12/1399
چکيده
نگرش شهيد صدر به دو موضوع «علم اقتصاد اسلامي» و «معرفت‌هاي موضوعي»، مسئله چالش‌برانگيز مطالعات اقتصاد اسلامي و معرفت‌شناسي است. کيفيت ارتباط اين دو موضوع، از پرسش‌هاي بنيادين در روش‌شناسي علم اقتصاد اسلامي است. در اين مقاله، با تحليل کلام شهيد صدر، سازوکار استفاده از معرفت‌هاي موضوعي در نظريه‌پردازي در علم اقتصاد اسلامي تشريح مي‌شود.
در نگرش شهيد صدر، قواعد رفتاري اقتصادي در جامعه اسلامي، موضوع علم اقتصاد اسلامي است. قواعد رفتاري اقتصادي، شيوه‌هاي خاص رفتار اکثريت مردم در بيشتر موارد است که داراي ماهيت، علل يا آثار اقتصادي باشد. نظريه‌پردازي در علم اقتصاد اسلامي، به معرفت‌هاي موضوعي متکي است. معرفت موضوعي، شناخت‌هاي ناظر به واقعيات عيني است؛ شناخت‌هايي که تحقق تدريجي دارد و توان نفي نقيض خود را ندارند. منابع معرفت موضوعي عبارت‌اند از: محسوسات شامل ديدني‎ها و شنيدني‌ها، و شهود، يعني تفاسير مردم از دانش‌ها، گرايش‌ها و توانايي‌هايشان. معرفت حسي و شهودي، در شناخت قواعد رفتاري اقتصادي موجود در جامعه اسلامي کاربرد دارد. نظريه‌پردازي در علم اقتصاد اسلامي، مبتني بر سازوکار اصولي استظهار، با استظهار مفاهيم رفتارهاي اقتصادي محقق مي‌شود.
کليدواژه‌ها: نظريه‌پردازي، علم اقتصاد اسلامي، معرفت موضوعي، سازوکار استظهار، قواعد رفتاري اقتصادي، شهيد صدر.
طبقه‌بندي JEL: B41, A12, P4
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره صفحه: 
109