فرهنگ اقتصادي مطلوب در اقتصاد مقاومتي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
7.pdf749.98 کیلو بایت

اميد ايزانلو / دانشجوي دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    omidezanlo@gmail.com
* محمدجواد توکلي / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 15/07/1399 ـ پذيرش: 28/12/1399
چکيده
اقتصاد مقاومتي به‌دنبال تحقق هم‌زمان رشد پويا، عدالت، مقاومت اقتصادي و معنويت مي‌باشد. سؤال محوري در اين مقاله اين است که تحقق اين اهداف نيازمند چه فرهنگ اقتصادي است؟ بنا به فرضيه مقاله، فرهنگ اقتصادي جهادي تنها فرهنگي است كه مي‌تواند زمينه تحقق هم‌زمان اهداف اقتصاد مقاومتي را فراهم كند. به‌منظور اثبات اين فرضيه با استفاده از روش تحليلي، ضمن تبيين مؤلفه‌هاي بينشي و گرايشي فرهنگ اقتصادي جهادي، به بررسي تأثير آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي پرداختيم. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه باور عمومي به تعلق هستي به خداوند، امانت بودن اموال، رزاقيت خداوند، نظام پاداش و جزاي دنيوي و اخروي و آسيب‌پذيري در برابر دشمن دروني و بيروني، مؤلفه‌هاي بينشي فرهنگ اقتصادي جهادي مي‎باشند. اين نظام باور توحيدي باعث نهادينه ‌شدن مؤلفه‌هاي گرايشي فرهنگ اقتصادي جهادي، همچون انجام فعاليت اقتصادي در راه خدا و براي خدا، اولويت منافع عمومي بر منافع فردي، عدم پذيرش سلطه، سخت‌كوشي در طلب روزي حلال و طيب، مصرف در سطح كفاف با اولويت مصرف توليدات داخلي و انفاق در راه خدا با اولويت توانمندسازي محرومين مي‌شود. شواهد نظري و عملي حاكي از آن است كه فرهنگ اقتصادي جهادي منجر به هم‌افزايي رشد و عدالت و مقاومت اقتصادي و تقويت معنويت و حاکميت ارزش‌هاي اسلامي مي‌شود.
کليد‌واژه‌ها: اقتصاد مقاومتي، فرهنگ اقتصادي، فرهنگ اقتصادي جهادي.
طبقه‌بندي JEL: M14، A13.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
129