راهبرد مديريت اقتصادي پيامبر اكرم(ص) در مواجهه با يهوديان مدينه

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه
پیوستاندازه
9.pdf821.62 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، پاييز و زمستان 1400، ص 161 ـ 178
 

مقالة پژوهشي:
ابراهيم کارگران / کارشناس‌ ارشد مديريت راهبردي فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم(ع)    kargaran1365.1080@gmail.com
* سيدمحمدحسين هاشميان/ دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم(ع)    hashemei1401@gmail.com
دريافت: 17/10/1400 ـ پذيرش: 16/02/1401

چکيده
يکي از مسائل پيش روي مسلمانان پس از هجرت به مدينه، چگونگي تنظيم روابط اقتصادي با يهودياني بود که به سبب تسلط بر اقتصاد مدينه، مسلمانان را به شيوه‌هاي مختلف در تنگنا قرار می‌دادند. هجرت پيامبر(ص) به مدينه همراه با امضاي پيمان‌نامه صلح‌آميز با يهوديان مدينه بود. اين پيمان‌نامه، زندگي مسالمت‌آميز مسلمانان و يهوديان را به‌دنبال داشت. اما يهوديان پس از چندي پيمان‌شکني کرده، گفته‌هاي پيشين خود را انکار کردند و به حمايت از مشرکان پرداختند. اين امر درنهايت منجر به مواجهة پيامبر(ص) با يهوديان و اتخاذ راهبرد اقتصادي در تقابل با آنان شد. اين پژوهش با رويکردي تاريخي‌ـ تحليلي و با استفاده از مدل سوات (SWOT) به دنبال شناسايي راهبرد مديريت اقتصادي پيامبر(ص) در مواجهة با يهوديان است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که «پايه‌ريزي نظام اقتصادي مستقل و ساماندهي مناسبات مالي مسلمانان» راهبرد اساسي پيامبر(ص) بوده‌‌ است. اين راهبرد نيز داراي تاکتيک‌ها و تکنيک‌هاي خاصي مي‌باشد.

کليدواژه‌ها: مديريت راهبردي، پيامبر(ص)، يهود، نظام اقتصادي مسلمانان، مناسبات مالي.
طبقه‌بندي JEL:  D72، F59.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
161