شاخص تكريم مشتري در الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت*

پیوستاندازه
4712.pdf1.45 مگابایت

* برای مشاهده بهتر این مقاله، نسخه pdf آن را در پایین مقاله مشاهده فرمایید.

سال دوم، شماره دوم، پياپي چهارم، بهار و تابستان 1390، صفحه 153 ـ 177

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.2, Spring & Summer 2011

نعمت‌الله پناهي بروجردي**

چكيده

در دهه‌هاي اخير، كشورهاي مختلفي به تدوين و اندازه‌گيري شاخص رضايت مشتري به عنوان متغير اقتصادي مهمي در سطح خرد و كلان، اقدام كرده‌اند. شاخص‌هاي پيشنهادي رضايت مشتري در چارچوب اقتصاد متعارف و الگوي توسعه غربي مطرح شده‌اند كه در آن، هدف از توجه به رضايت مشتريان، كسب سود بيشترتوسط عرضه‌كننده است. از آنجا كه در بينش اسلامي هدف از جلب رضايت مشتري كسب رضاي الهي است، شاخص رضايت مشتري شكل ديگري به خود مي‌گيرد. در اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي، اين فرضيه، مطرح مي‌شود كه بر اساس آموزه‌هاي اسلامي مي‌توان مفهوم تكريم مشتري را كه فراتر از رضايت مشتري است، مطرح كرد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، ميزان تكريم مشتري را مي‌توان با استفاده از شاخص پيشنهادي تكريم مشتري اندازه‌گيري كرد. اين شاخص با توجه به عوامل مؤثر در تكريم، همچون ميزان رعايت ضوابط شرعي و اكتفا به سود حداقل و همچنين نشانه‌هاي وجودي آن، مانند ميزان وفاداري مشتريان، و مقدار شكايت‌ها تدوين شده است.

كليدواژه‌ها: رضايت مشتري،تكريم مشتري، منافع،عملكرد عرضه كننده و تجربه مشتري.

طبقه‌بندي JEL: C43, D42, D4, M


سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
153