بررسي همگرايي بلندمدت نرخ سود بانكي با بازدهي بازار سهام در ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال سوم، شماره اول، پياپي پنجم، پاييز و زمستان 1390، صفحه 35 ـ 46
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.1, Fall& Winter 2011-12

سيد‌جمال‌الدين محسني زنوزي* / پريسا جوهري سلماسي** / عليرضا هلالي***

چكيده

يكي از تفاوت‌هاي اساسي بانك‌داري اسلامي با بانك‌داري مبتني بر بهره در چگونگي پرداخت سود به سپرده‌ها است. در نظام بانك‌داري مبتني بر بهره، عايدي سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاري شده تعيين مي‌شود. اما در بانك‌داري بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و ميزان سود در انتهاي كار و پس از حسابرسي سود و زيان طرح‌ها تعيين مي­شود. بنا به فرضيه مقاله، ميزان پايبندي بانك‌هاي اسلامي به پرداخت سود غير قطعي به سپرده‌ها را مي‌توان با توجه به همگرايي نرخ سود بانكي با بازدهي بازار سهام در بلند مدت ارزيابي نمود. در اين مقاله براي آزمون اين فرضيه، رابطه بلند مدت بين سود بانكي در نظام بانكي جمهوري اسلامي و بازدهي نقدي سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنين سود سهام كوتاه مدت با تغييرات شاخص قيمت سهام طي دوره 1389- 1374مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي كه با استفاده از روش آزمون جديد كرانه‌ها1 صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه هيچ رابطه بلند مدتي بين دو متغيرسود كوتاه مدت بانكي و بازدهي سهام ـ چه بازده نقدي و چه بازده حاصل از تغييرات قيمت ـ وجود ندارد.

كليدواژه‌ها: بانک‌داري اسلامي، نرخ سود بانکي، همگرايي سود بانكي و سود سهام، شاخص بورس اوراق بهادار،آزمون کرانه اي

طبقه بنديJEL: G0, G21