اخلاق ماليه عمومي تحليل چارچوب‌ها و استاندارد‌ها

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1392، ص 129 ـ 150

يداله دادگر / استاد و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي    Yydadgar@gmail.com
دريافت: 10/8/1392 ـ پذيرش:23/12/1392

چکيده

بررسي اخلاق ماليه عمومي نقشي اساسي در فهم تأثير اخلاق بر رفتار كارگزاران بخش عمومي، مشاوران دولتي و نهادهاي رسمي و غير رسمي حكومت و بهبود سياستگذاري‌هاي عمومي دارد. اين مقاله با استفاده از سبك تحليل محتوا، روش‌هاي تاريخي- تطبيقي و با عنايت به اصول پژوهشي اقتصاد بخش عمومي به تحليل چارچوب‌ها و استانداردهاي اخلاق ماليه عمومي مي‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد نهادينه شدن اخلاق در ماليه عمومي مستلزم تحقق اندازه بهينه دولت است. دولت بهينه، براساس خصلت‌هايي چون شايسته‌سالاري در انتخاب كادر ارشد دولت، تأمين هزينه‌ها از طريق ماليات، فعاليت در دورة محدود و وجود مكانيزم بركناري كارگزاران ناتوان بدون تحميل هزينه قابل شناسايي است. وجود شکاف بين آموزه‌هاي اخلاقي در ماليه عمومي و عملکرد حکمرانان بخش دولتي كشور از ديگر يافته‌هاي اين پژوهش است.
كليد واژه ها: اخلاق ماليه عمومي، چارچوب ها و استانداردها، ماليه عمومي.    
طبقه‌بندي JEL: D63, D35.